اعضای محترم هیئت مدیره

مهندس بهادرحجازی

آقای مهندس سیدبهادر حجازی

عضو هیئت مدیره

آقای حسین زاده

آقای بهنام حسین زاده ظروفچی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس حصاری

آقای مهندس حسن فرد حصاری

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره