اعضای محترم هیئت مدیره

مهندس سروری مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

آقای مهندس حجت الله سروری

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

آقای حسین زاده

آقای بهنام حسین زاده ظروفچی

عضو هیئت مدیره

مهندس بهادرحجازی

آقای مهندس سیدبهادر حجازی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس سعیدی کیا

آقای مهندس محمد سعیدی کیا

ریاست هیئت مدیره