اهداف :

 • تدوین راهبردها و تدوین سیاست ها و برنامه های پژوهشی و مطالعاتی شرکت در راستای همگام شدن با پیشرفت های علمی جهان امروز و پاسخگویی بهینه به نیازها ی فنی واجرایی پروژه ها
 • ایجاد ارتباط موثر و مستمر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مجامع حرفه ای کشور
 • ترغیب متخصصان و کارشناسان شرکت به ارائه نو آوری های فین و اجرایی و ارتقاء دانش فنی آنان
 • نظارت بر انجام طرح های پژوهشی

وظایف :

*تدوین استراتژی و هدایت و نظارت بر امر پژوهش در شرکت 

1- پروژه های تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام :

 • تهیه  و تدوین نظامنامه کیفیت فنی ـ مهندسی
 • تهیه و تدوین دستنامه کنترل کیفیت
 • تهیه و تدوین مجموعه انواع دیوارهای موجود
 • تهیه و تدوین مجموعه انواع سقف های موجود
 • تهیه و تدوین مصالح نما سازی
 • تهیه و تدوین انواع سامانه سازه ای

2- اولویت های پژوهشی آینده :

 • سبک سازی در ساختمان
 • روش های کاهش هزینه در ساختمان
 • روش های صنعتی و نیمه صنعتی احداث ساختمان
 • روش های ساخت سریع مسکن دائم ( کاهش در زمان  اجرا )
 • آپارتمان کوچک و ارزان

*هدایت و نظارت بر نظام پیشنهادات فنی ـ مهندسی

*سیاست گذاری ، پیگیری و نظارت بر باشگاه فنی ـ مهندسی